Πρόσκληση Υποβολής Εργασιών

Πρόσκληση Υποβολής Εργασιών – Θεματικές Περιοχές

Το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο επιδιώκει την υποβολή επιστημονικών εργασιών υψηλού επιπέδου οι οποίες να προάγουν τη θεωρία και τις εφαρμογές της Στατιστικής. Οι κύριες θεματικές ενότητες του 32ου συνεδρίου είναι οι ακόλουθες:

 • Αναλογισµός – Ασφαλιστικά Μαθηματικά
 • Ανάλυση Δεδομένων-Ανάλυση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας
 • Αναλυτική των Επιχειρήσεων
 • Αξιοπιστία
 • Βιοστατιστική – Βιοµετρία -Βιοπληροφορική– Ιατρική Στατιστική
 • Διοικητική Κινδύνου
 • Εκπαιδευτική Στατιστική
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Θεωρία Αποφάσεων
 • Θεωρία Πιθανοτήτων
 • Κοινωνική Στατιστική
 • Μαθηματική Στατιστική
 • Μηχανική Μάθηση-Νευρωνικά Δίκτυα-Εξόρυξη γνώσης
 • Μπεϋζιανή Στατιστική
 • Οικονοµετρία – Οικονομική Στατιστική
 • Περιβαλλοντική Στατιστική
 • Πρόβλεψη – Χρονοσειρές
 • Στατιστική δημοσκοπήσεων – ∆ειγµατοληψία
 • Στατιστική και Δεοντολογία – Διαφάνεια
 • Στατιστική και Διαδίκτυο
 • Στοχαστικές ∆ιαδικασίες

Oι εργασίες θα παρουσιαστούν σε παράλληλες συνεδρίες. Περιλήψεις γίνονται δεκτές από 30 Ιανουαρίου 2019 έως και 30 Απριλίου 2019.

Close Menu