Φόρμα και Οδηγίες Περιλήψεων Εργασιών

Προθεσμία 

Η προθεσμία υποβολής των περιλήψεων είναι η 30η Απριλίου 2019.  Οι περιλήψεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά σε μορφή Word ακολουθώντας τις οδηγίες που παρατίθενται.

Οδηγίες Περιλήψεων Εργασιών 

Το σώμα της περίληψης δεν πρέπει να ξεπερνά τις 130 λέξεις ή τις 11 γραμμές και μπορεί να είναι μόνο σε αρχείο word. Πρώτα αναφέρεται ο τίτλος της εργασίας (κεντραρισμένος με Bold, κεφαλαία γράμματα, 14pt). Ακολουθεί το όνομα του συγγραφέα ή των συγγραφέων (κεντραρισμένα, bold, πεζά, 12pt) και μετά ο φορέας απασχόλησης και η ηλεκτρονική διεύθυνση (κεντραρισμένα, πεζά, 11pt). Ο εκδοτικός οίκος ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ που έχει αναλάβει (χορηγεί) την εκτύπωση του βιβλίου των περιλήψεων, παρακαλεί όπως οι περιλήψεις είναι απαλλαγμένες από μαθηματικούς τύπους. Στη συνέχεια και με απόσταση ενός κενού αναφέρεται το κείμενο της Περίληψης. Η γραμματοσειρά που πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι Calibri, 11 pt με μονό διάστιχο. Το αρχείο που ακολουθεί δίνεται ώστε να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο, για τη συγγραφή της Περίληψης. Στη συνέχεια πρέπει να  υποβληθεί ηλεκτρονικά σε μορφή Word στο email esi-stat@hol.gr με όνομα Template_abstract_epitheto.

Φόρμα Περίληψης Εργασίας (Ελληνικά)

Template (English)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Close Menu