Πρόσκληση Διεξαγωγής Συνεδριών Νέων Στατιστικών

«Συνεδρίες Νέων Στατιστικών» (Young Statistician Sessions): Κάθε πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει εκτενή περίληψη της παρουσίασης προπτυχιακής ή μεταπτυχιακής (μη διδακτορικής) εργασίας στατιστικής υφής. Στόχος είναι νέοι, φερέλπιδες στατιστικοί να εξοικειωθούν με το ΕΣΙ, τα επιστημονικά συνέδρια και να συλλέξουν εποικοδομητικά σχόλια για τις εργασίες και διατριβές τους. Η εκτενής περίληψη θα παρέχει περιγραφή του θέματος, της μεθόδου και των ευρημάτων, καθώς και το πανεπιστήμιο του φοιτητή και το όνομα του εποπτεύοντος καθηγητή. Η επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου θα αναλάβει να ξεχωρίσει τις εισηγήσεις που θα συμπεριληφθούν στο Συνέδριο. Προτάσεις (εκτεταμένες περιλήψεις) προωθούνται από 30 Ιανουαρίου 2019 έως και 30 Απριλίου 2019 στο secretariat@esi-stat.gr (βλέπε Οδηγίες δακτυλογράφησης στα Ελληνικά). Η εργασία με Τίτλο και Περίληψη στα αγγλικά παρουσιάζεται στα αγγλικά (βλέπε Οδηγίες δακτυλογράφησης στα Αγγλικά).

Close Menu